รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2563 12:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 ต.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 30 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 16 ต.ค. 2563
(แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 14 ต.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - 1.  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
2.  รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
3.  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
4.  พิจารณาลงมติเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 
เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย
จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
มีแผนจะรวมกิจการของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
จึงจะต้องดำเนินการปรับโครงสร้างในการบริหารจัดการภายใน เช่น การรวมฝ่ายงานและทีมงานที่เกี่ยวข้อง
โดยในเบื้องต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการจัดการกองทุนรวม
โดยเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการของกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ไปเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกองทุนรวมและเป็นประโยขน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
มีประสบการณ์ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และมีผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีใบอนุญาต
พร้อมทีมงานสนับสนุน
5.  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ที่  ทท.จท. 239/2563
วันที่ 2 ตุลาคม 2563

เรื่อง 
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) ประจำปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(แก้ไข)

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) ("กองทุนรวม") 
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม
มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2563
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป
โดยวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่บริษัทจัดการจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป เพื่อพิจารณารับทราบ
และพิจารณาลงมติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1.  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
2.  รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
3.  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
4.  พิจารณาลงมติเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 
เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย
จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
มีแผนจะรวมกิจการของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
จึงจะต้องดำเนินการปรับโครงสร้างในการบริหารจัดการภายใน เช่น การรวมฝ่ายงานและทีมงานที่เกี่ยวข้อง
โดยในเบื้องต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการจัดการกองทุนรวม
โดยเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการของกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ไปเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกองทุนรวมและเป็นประโยขน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
มีประสบการณ์ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และมีผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีใบอนุญาต
พร้อมทีมงานสนับสนุน
5.  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
(LUXF) ประจำปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับห
ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยบริษัทจัดการขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ


พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้