รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ต.ค. 2563 17:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 8 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 ต.ค. 2563
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             : 0.375
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 8.70
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 8.325
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเ       : 19 ต.ค. 2563
งินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 16 ต.ค. 2563
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย        : 03 พ.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากกองทรัสต์ MIT 
มีสภาพคล่องส่วนเกินจากที่กองทรัสต์ยังคงมีการรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
อันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ปอนด์ที่ลดลง
ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและทำให้กองทรัสต์เกิดขาดทุนสะสม ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ
แต่สามารถจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยวิธีการลดทุน
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยสามารถนำสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวไปจัดหารายได้ที่เหมาะสมต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์วันที่ 2 ตุลาคม 2563 
ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ MIT ครั้งที่ 8 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.375
 บาทต่อหน่วยทรัสต์เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อสิทธิในการ  19 ตุลาคม 2563
  รับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน
2.  วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(XN)  16 ตุลาคม 2563
3.  วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์                      3 
พฤศจิกายน 2563
4.  มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ตราไว้ก่อนลดทุน  8.700 บาท/หน่วย
5.  มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ตราไว้หลังลดทุน  8.325 บาท/หน่วย
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

              ขอแสดงความนับถือ


                       (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้