รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2563 12:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 ก.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 03 ก.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ 
ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนา-ใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดย
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 321,262,086
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 321,262,086
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 321,262,086
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 5 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.53
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 01 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 06 พ.ย. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 05 พ.ย. 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดวาระ จำนวน 4 ราย 
ได้แก่
 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์   ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  ตำแหน่ง    กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นางวีรวรรณ วรรุตม์  ตำแหน่ง    กรรมการอิสระ
4. นายเมธา สุนทรจิตร์  ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์   ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  ตำแหน่ง   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนางวีรวรรณ วรรุตม์ ว่าขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และนายเมธา สุนทรจิตร์
ว่าไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการเนื่องจากติดภารกิจอย่างอื่น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
พลเรือเอกนวพล ดำรงพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวีรวรรณ วรรุตม์ และ นายชัยวัฒน์
อัศวินทรางกูร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตร์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้