รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2563 08:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
PTTEP
แหล่งข่าว
PTTEP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี 
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : จรูญศรี
นามสกุล                       : วันเกิดผล
วันที่ลาออก                     : 01 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี 
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : เสริมศักดิ์
นามสกุล                       : สัจจะวรรณกุล
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : สัมฤทธิ์ สำเนียง
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้