รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2563 17:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการปิดบริษัทย่อย บริษัท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จำกัด
หลักทรัพย์
JWD
แหล่งข่าว
JWD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง แจ้งการปิดบริษัทย่อย บริษัท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งว่า 
บริษัทได้ปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จำกัด ("โกโกเฟรช")
ซึ่งมีลักษณะธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณภูมิ
ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่านบริษัท โกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ส่งผลให้โกโกเฟรชสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

รายการดังกล่าวนี้ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ 
ตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการจำหน่ายไป
ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้น สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้