รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) เริ่มซื้อขาย 1 ต.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                               ฉบับที่ 68 / 2563
                                      30 กันยายน 2563
                     
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) เริ่มซื้อขาย 1 ต.ค. นี้

บมจ. ไมโครลิสซิ่ง หนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองเพื่อดำเนินงานเชิงพาณิชย์ 
พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,477.75 ล้านบาท
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "MICRO"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ไมโครลิสซิ่ง
เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MICRO" ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

MICRO ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองเพื่อใช้ดำเนินงานเชิงพาณิชย์ 
นอกจากนี้ ยังให้บริการสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน
ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจกว่า 25 ปี ปัจจุบันมี 12 สาขา
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
รวมถึงมีเครือข่ายผู้ประกอบการเต๊นท์รถบรรทุกมือสองและนายหน้าจากทั่วประเทศกว่า 450 ราย
ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วประเทศ

MICRO มีทุนชำระแล้ว 935 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 700 ล้านหุ้น 
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 235 ล้านหุ้น
เสนอขายให้บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท
จำนวนรวม 199.70 ล้านหุ้น และเสนอขายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ MICRO จำนวน 35.30 ล้านหุ้น
ในวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ราคาหุ้นละ 2.65 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 622.75 ล้านบาท
โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,477.75 ล้านบาท มีบริษัทที่ปรึกษา เอเซียพลัส จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) 
เปิดเผยว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันและต่อยอดโอกาสในการขยายธุรกิจ พร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน
โดยมีเป้าหมายรักษาอัตราการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
บริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและพิจารณาสินเชื่อผ่านทาง Mobile Application
 ซึ่งจะช่วยให้ระยะเวลาแจ้งผลการอนุมัติวงเงินสินเชื่อรวดเร็วขึ้น
MICRO มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มครอบครัวคุณธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ถือหุ้น 58.30%
2) กลุ่มครอบครัวเติมคุนานนท์ ถือหุ้น 4.70% และ 3) กลุ่มครอบครัวจิโรธนภาส ถือหุ้น 4.50% บริษัท
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
แผนการลงทุนและขยายกิจการและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.microleasingplc.com และที่ www.set.or.th

                       "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________