รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2563 09:42:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูล "การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK" จากข่าวของ FNS
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูล "การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK" จากข่าวของ FNS 
ด้วยบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (FNS) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของ FNS
ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 892,578,048
หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท ทั้งนี้
การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK จะดำเนินการโดยการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer)
โดยการทำรายการดังกล่าว จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน ซึ่งได้แก่
การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจากข่าวของ FNS ในระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่
28 กันยายน 2563
______________________________________________________________________