รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2563 08:13:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2563
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ก.ค. 2563
หมายเหตุ                      :

28 กันยายน 2563

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 
2562/2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท")
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งลดลงมากกว่าร้อยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในปี 2562/2563
กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 277.85 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจากปี 2561/2562 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ
394.03 ล้านบาท เป็นจำนวน 116.18 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 29.49
โดยการลดลงของรายได้เป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงจากผลกระทบของการแพ
ร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีการชะลอการสั่งซื้อ
เลื่อนระยะเวลาการรับมอบสินค้า ตลอดจนมีการหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว
ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าทุน ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
โอกาสที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
จึงเป็นไปได้ยากมาก
เนื่องจากรายได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก
ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ จึงทำให้ในปี 2562/2563
กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 4.03 ล้านบาท ลดลงจากกำไร 9.90 ล้านบาทในปี 2561/2562
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้พยายามปรับตัวโดยการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายหลายรายการลง
แต่ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้มีความรุนแรงเป็นอย่างมากจนทำให้กลุ่มบริษัทต้องประสบภาวะขาดทุน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้