รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ย. 2563 07:11:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GULF เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กันยายน 2563
หลักทรัพย์
GULF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
(GULF)
ทุนเดิม (บาท)                    : 10,666,500,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,666,500,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,066,649,998
ทุนใหม่ (บาท)                    : 11,733,149,998.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,733,149,998
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 10 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 30.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 14 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 ก.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________