รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ย. 2563 18:34:00
หัวข้อข่าว
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทร่วมทุน
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP200905

                24 กันยายน 2563

เรื่อง  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทร่วมทุน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าบริษัท 
สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด ("SIC") บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ
ว่าด้วยการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปร
ะเทศไทย ("กฟผ.")
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมาให้บริการแก่กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่
("กลุ่มผู้ให้บริการ") ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  ความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าว เป็นความก้าวหน้าในการขยายขอบเขตการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของ SIC 
ให้กว้างขวางขึ้น ภายใต้โครงการ Fiber Space
ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในการเชื่อมต่อบริการและช่วยยกระดับคุณภาพบริการด้านโทรคมนาคมของประ
เทศไทย และรองรับความต้องการที่ขยายตัวของภูมิภาคอาเซียน ("AEC") อย่างมั่นคงและยั่งยืน
  ทั้งนี้ โครงข่าย กฟผ. มีจุดเด่นด้านเสถียรภาพ 
เนื่องจากโครงข่ายติดตั้งอยู่บนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 500,000
กิโลคอร์ / 250 สถานีฐาน
ฉะนั้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานร่วมกันของกลุ่มผู้ให้บริการจะช่วยลดภาระต้นทุนของทุกฝ่าย
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อทั้งอุตสาหกรรม
โดยพร้อมจะเริ่มให้บริการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                   ขอแสดงความนับถือ


                  (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
                   รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี    
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้