รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ย. 2563 17:18:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BANPU
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BANPU
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 5,161,925,515
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 5,074,581,515
วันที่มีผล                      : 28 ก.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 87,344,000 หุ้น
______________________________________________________________________