รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ย. 2563 13:14:00
หัวข้อข่าว
แบบแจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กันยายน 2563

ด้วยบริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จาก 5,161,925,515 บาท เป็น 5,074,581,515 บาท 
โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท จำนวน 87,344,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 87,344,000
บาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
                                 ?????????????.
                        ลายมือชื่อ   นางสมฤดี ชัยมงคล
                                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้