รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2563 17:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ SCO 031/2563
วันที่ 23 กันยายน 2563

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
โดยนายธวิช จารุวจนะ ได้ขายหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 14,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.89
ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และนายณรงค์ จารุวจนะ ได้ขายหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 16,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 30,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ให้แก่ บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 18 กันยายน 2563
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 มีดังนี้
ลำดับ  รายชื่อผู้ถือหุ้น  สัญชาติ  จำนวนหุ้น (หุ้น)  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.  บริษัท อนันทผล โฮลดิ้ง จำกัด  สิงคโปร์  332,333  32.23
2.  นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์  ไทย  166,667  16.67
3.  นายพีรพล เสรฐภักดี  ไทย  166,666  16.67
4.  นางสาวแสงจิตร เลาหทัย  ไทย  111,111  11.11
5.  นายสว่างธรรม เลาหทัย  ไทย  110,889  11.09
6.  นางสาวสว่างจิตร เลาหทัย  ไทย  110,334  11.03
7.  นางสาวผานิต งามเกริกโชติ  ไทย  1,000  0.10
8.  นางสาวสมจิตต์ จารุวจนะ  ไทย  1,000  0.10
รวม  1,000,000  100.00
หมายเหตุ: บริษัท อนันทผล โฮลดิ้ง จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ดังนี้
ลำดับ  รายชื่อผู้ถือหุ้น  ก่อนการซื้อขายหุ้น  หลังการซื้อขายหุ้น
    จำนวนหุ้น  ร้อยละ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1.    บริษัทเมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด  88,331,363  24.54  88,331,363  24.54
2.    บริษัทเมโทรฟอส จำกัด  69,165,402  19.21  69,165,402  19.21
3.    บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด  16,419,600  4.56  46,419,600  12.89
4.  นายธวิช จารุวจนะ  15,287,348  4.25  1,287,348  0.36
5.  นายณรงค์ จารุวจนะ  16,711,487  4.64  711,487  0.20
รวม  205,915,200  57.20  205,915,200  57.20
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date 12 มีนาคม 2563
โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่ออำนาจในการควบคุมบริษัท 
นโยบายการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่
จำกัด ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
                             บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                                 
                                                
สุเมตตา จิตต์ศิริผล
                ( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
                      เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้