รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
การลงนามในสัญญา Strategic Collaboration Agreement
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ JTS/CS-011/2563

  23 กันยายน 2563

เรื่อง  การลงนามในสัญญา Strategic Collaboration Agreement
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2563 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา "Strategic Collaboration Agreement" กับ KT Corporation ("KT")
พันธมิตรจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อดำเนินธุรกิจ Hyperscale Data Center และ Cloud Service
ซึ่งจะเป็นรากฐานในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
("กลุ่ม JAS") ต่อไปในอนาคต
โดย KT จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางด้านกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก 
รวมถึงการนำเทคโนโลยีทางด้าน Data Center และ Solution ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาร่วมกับบริษัทฯ
ปัจจุบัน KT เป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ และมีความเชี่ยวชาญด้าน 
Internet Data Center (IDC) ในประเทศเกาหลีใต้มากว่า 10 ปี ขณะที่ บริษัทฯ
มีประสบการณ์การให้บริการด้านโทรคมนาคมกับลูกค้าองค์กร รวมถึงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
(Infrastructure as a service - IaaS) การร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ KT ในครั้งนี้
จะนำมาซึ่งพันธมิตรผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก
อันจะเป็นการเปิดตลาดคลาวด์โซลูชั่นอย่างครบวงจรในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการให้บริการอื่นๆ ซึ่งรวมถึง
Data Center การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และการให้บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ (IPLC) ของกลุ่ม
 JAS ร่วมกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้