รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ "ESG Development Services" ผ่านระบบ SETLink ยกระดับคุณภาพ บจ. ไทยเติบโตยั่งยืน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                ฉบับที่ 65/2563
                                         23 กันยายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ "ESG Development Services" ผ่านระบบ SETLink ยกระดับคุณภาพ บจ. 
ไทยเติบโตยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ "ESG Development Services" 
ศูนย์รวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนสำหรับ บจ. ผ่านระบบ "SETLink" ครอบคลุมความรู้
มาตรฐานและแนวปฎิบัติ พร้อมบริการให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินความยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยง บจ.
ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนภาคสังคมให้เติบโต ไปพร้อมกัน

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน
ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"
พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมตลาด
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Grow with Efficiency) ล่าสุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ "ESG Development Services"
ที่รวบรวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนผ่านระบบ SETLink เพื่อให้ บจ.
สามารถเข้าถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(Environment, Social, Governance: ESG) ได้สะดวกยิ่งขึ้นในรูปแบบ One Stop Service

การให้บริการของ ESG Development Services ประกอบด้วย 1) "Corporate Sustainable Development Services" 
เน้นการให้ความรู้และบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพ บจ. ได้แก่ ESG Education หลักสูตรด้านความยั่งยืน ESG
Standards มาตรฐาน คู่มือ และแนวทางปฏิบัติพื้นฐานที่สำคัญด้านความยั่งยืน ESG Development Advisory
การให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนเป็นรายบริษัท และ ESG Assessment
การประเมินสถานะและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ 2) "ESG Network Services"
เป็นแหล่งรวมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ บจ.
ในการร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ SET Social Impact
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย Thailand Responsible Business Network :
TRBN รวมถึงโครงการของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น

"ในระยะต่อไป ESG Development Services จะเพิ่มเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ บจ. 
ในการปฏิบัติงานด้าน ESG ของ บจ. มากขึ้น อาทิ จัดทำแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีในรูปแบบ
One-report การสร้าง ESG Data Platform เพื่อให้ บจ. จัดทำข้อมูลการปฏิบัติการด้าน ESG
ได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของหน่วยงานต่างๆ
ตอบสนองความต้องการของ บจ. ได้อย่างแท้จริง" นายแมนพงศ์กล่าว

บจ. ติดตามข้อมูลผ่าน SETLink ที่ www.setlink.set.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: 
SET-LINK@set.or.th

                    "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________