รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ย. 2563 18:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ SCO 030/2563
            
วันที่ 22 กันยายน 2563

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
โดยนายธวิช จารุวจนะ ได้ขายหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 14,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.89
ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และนายณรงค์ จารุวจนะ ได้ขายหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 16,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 30,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ให้แก่ บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 18 กันยายน 2563
โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่ออำนาจในการควบคุมบริษัท
นโยบายการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่     ณ ปัจจุบัน ตามที่บริษัททราบ ดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหุ้น  ก่อนการซื้อขายหุ้น
(18 กันยายน 2563)  หลังการซื้อขายหุ้น

    จำนวนหุ้น  ร้อยละ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1.    นายธวิช จารุวจนะ  15,287,348  4.25  1,287,348  0.36
2.  นายณรงค์ จารุวจนะ  16,711,487  4.64  711,487  0.20
3.  บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด  16,419,600  4.56  46,419,600  12.89
รวม  48,418,435  13.45  48,418,435  13.45

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
                             บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                                 
                                                
สุเมตตา จิตต์ศิริผล
                ( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
                      เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้