รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ย. 2563 17:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        21 กันยายน 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.ทก. 140/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 กันยายน 2563
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่  ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  จำนวนหน่วย  %
1  บริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด  2,537,350.0000  4.17
2  บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด  2,500,000.0000  4.11
3  บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด  2,428,850.0000  3.99
4  นาย ประยูร พลพิพัฒนพงศ์  2,026,372.0000  3.33
5  นาย ชีระ ภาณุพงศ์  2,000,000.0000  3.29
6  นางสาว อรอุมา เอกลาภไพบูลย์  1,500,000.0000  2.47
7  Mr. Peter Eric Dennis  1,200,000.0000  1.97
8  บริษัท ฤาษีคอร์ท จำกัด  1,000,000.0000  1.64
9  มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล  1,000,000.0000  1.64
10  นางสาว อำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นาย สุวิช เทียนบุญส่ง  1,000,000.0000  1.64
  รวม  17,192,572.0000  28.25


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             ขอแสดงความนับถือ

            


              (นายอธิชัย วิจิตรวาณิชย์พงษ์)
                     ผู้อำนวยการอาวุโส
 
ฝ่ายทะเบียนกองทน
โทร.0-2649-2374 (ทรงชัย)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้