รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2563 18:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกขายอาคารสำนักงานใหญ่กับรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
หลักทรัพย์
A
แหล่งข่าว
A
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ซึ่งเหตุผลในการยกเลิกรายการ 
เนื่องมาจากบริษัทมีการจัดหาเงินด้วยวิธีอื่นควบคู่ไปด้วยคือบริษัทได้เข้าทำการจำหน่ายโครงการอสังหาริมท
รัพย์ระหว่างการพัฒนาของโครงการคอนโดมีเนียมเอ สเปซ เมกา และโครงการคอนโดมีเนียมเอ สเปซ เมกา 2
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงต่อการชำระหนี้
สินระยะสั้นที่จะถึงกำหนดชำระภายในไตรมาส 4 ของปี 2563
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 ก.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 ก.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ณ.ห้องประชุมสุนทรียา ชั้น 3 อาคารบริษัท อารียา 
พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ซึ่งเหตุผลในการยกเลิกรายการ 
เนื่องมาจากบริษัทมีการจัดหาเงินด้วยวิธีอื่นควบคู่ไปด้วยคือบริษัทได้เข้าทำการจำหน่ายโครงการอสังหาริมท
รัพย์ระหว่างการพัฒนาของโครงการคอนโดมีเนียมเอ สเปซ เมกา และโครงการคอนโดมีเนียมเอ สเปซ เมกา 2
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงต่อการชำระหนี้
สินระยะสั้นที่จะถึงกำหนดชำระภายในไตรมาส 4 ของปี 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้