รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2563 17:44:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ SFLEX
หลักทรัพย์
SFLEX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ SFLEX
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 23 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________