รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2563 13:29:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขคะแนนเสียง วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม)
หลักทรัพย์
WHAUP
แหล่งข่าว
WHAUP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 ก.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
เนื่องจากมีความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลคะแนนเสียงในวาระที่ีื 1 ดังนั้น 
เพื่อความถูกต้องและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จึงขอแก้ไขคะแนนเสียงในวาระนี้ให้ถูกต้อง โดยจากเดิม มีคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,129,541,288 เสียง
แก้ไขใหม่เป็น มีคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,120,941,288 เสียง และงดออกเสียง 8,600,000 เสียง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้