รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ย. 2563 17:31:00
หัวข้อข่าว
TFEX News :TFEX เพิ่ม contract series ของ Gold Online Futures เริ่ม 29 ก.ย. 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
 ฉบับที่ 4/2563
                                                17 
กันยายน 2563

TFEX เพิ่ม contract series ของ Gold Online Futures เริ่ม 29 ก.ย. 2563

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่ม contract series ของ Gold Online Futures ให้ครอบคลุมอายุสัญญาสูงสุด 6 
เดือน เพื่อผู้ลงทุนสามารถสร้างกลยุทธ์การลงทุนและบริหารเงินหลักประกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่ม 29
 ก.ย. 2563

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
หรือ TFEX กล่าวว่า TFEX จะเพิ่มสัญญารายไตรมาส (contract series) ของ Gold Online Futures อีก 1 series
ทำให้ในแต่ละช่วงเวลาจะมี 2 series ให้เลือกซื้อขาย คือ สัญญาที่ครบกำหนดอายุ 2 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
จากเดิมที่มีเพียง 1 series ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างกลยุทธ์การลงทุนในทองคำได้หลากหลายมากขึ้น
และเพิ่มให้มี inter-month spread margin หรือส่วนลดเงินประกันสำหรับผู้ลงทุนที่ถือครอง Gold Online
Futures จำนวน 2 series ที่ครบอายุสัญญาต่างกัน และมีฐานะตรงข้ามกัน โดยเริ่มตั้งแต่ 29 กันยายน 2563
เป็นต้นไป

Gold Online Futures เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมาต่อเนื่องตั้งแต่เปิดซื้อขายในปลายปี 2561 ทั้งนี้ ณ 
สิงหาคม 2563 มีสัดส่วนการซื้อขายอยู่ที่ 7.3% ของปริมาณการซื้อขายของ TFEX เพิ่มขึ้นจาก 3.8%
ในปีก่อนหน้า ด้านปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 34,416 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นถึง 111.3%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของราคาทองคำอันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก
สงครามการค้า และการระบาดของ COVID-19 ทำให้หู้ลงทุนให้ความสนใจกับการซื้อขายทองคำมากขึ้น
และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา TFEX ได้ขยายเวลาการซื้อขายในช่วงกลางคืน (night session)
สำหรับกลุ่มสินค้าที่อ้างอิงกับทองคำทั้งหมดถึงตี 3 ส่งผลให้ Gold Online Futures
มีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ วันที่ 29 กันยายน 2563 จะมี contract series ใหม่ คือ GOH21 สัญญาที่จะสิ้นสุดอายุเดือนมีนาคม 
2564 เพิ่มเข้ามาให้ซื้อขาย ควบคู่กับ GOZ20 สัญญาที่จะสิ้นสุดอายุในเดือนธันวาคม 2563
ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า Gold Online Futures รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาต่างๆ
เพิ่มเติมได้ที่ www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999 หรือติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX
______________________________________________________________________