รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ย. 2563 09:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้น Right Offering และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
AMATA
แหล่งข่าว
AMATA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 11 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 ส.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 ส.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
สถานที่อื่นที่จะกำหนดตามสภาวการณ์
หมายเหตุ                      :
บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 83,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 83,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 83,000,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 12.8554217 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 11.80
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 09 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 16 ต.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 21 ก.ย. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 18 ก.ย. 2563
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ในการเสนอขายหุ้น Right Offering ครั้งนี้ 
บริษัทจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering
นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท
ต้องไม่ฝ่าฝืนกฏหมายที่เกี่ยวข้องตามประเทศของผู้จองซื้อที่มีข้อจำกัดในการจองซื้อ
ซึ่งบริษัทได้แจ้งเงื่อนไขการจัดสรรดังกล่าวไว้ในข้อ 3.
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้