รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ย. 2563 08:34:00
หัวข้อข่าว
การจองและซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2020/0431
วันที่ 17 กันยายน 2563

เรื่อง  การจองและซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
("บริษัทฯ" หรือ "STEC") ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
เข้าลงทุนโดยการจองและซื้อหุ้นเพิ่มทุน (หุ้นฯ) ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหาชน) โดยการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตราส่วนการเพิ่มทุน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1
หุ้นสามัญใหม่ ราคาขายหุ้นละ 30 บาท โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน
20 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวน 600 ล้านบาท และในวันที่ 16 กันยายน 2563 บริษัทฯ
ได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนเท่ากันร้อยละ 1.88
ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเมื่อเพิ่มทุนแล้วเสร็จในบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหาชน)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลการลงทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ


                    (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
                        กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1992, 1550
โทรสาร : 0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้