รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ย. 2563 08:07:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TMB เริ่มซื้อขายวันที่ 18 กันยายน 2563
หลักทรัพย์
TMB
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)
ทุนเดิม (บาท)                    : 91,541,386,661.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 96,359,354,380
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 50,062,500
ทุนใหม่ (บาท)                    : 91,588,946,036.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 96,409,416,880
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.95000
จัดสรรรให้                     : กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)               : 0.95
วันเสนอขาย                     : วันที่ 11 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________