รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2563 18:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งงดการจ่ายเงินปันผล ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ                      :

เลขที่ ทท 231/2563
                วันที่ 15 กันยายน 2563
เรื่อง   แจ้งงดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี(กองทุนรวม)
ขอเรียนชี้แจงกรณีที่กองทุนรวมได้บันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
จำนวน 434.888 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เนื่องจากมีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินซ
ึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (ในระยะเวลาเดียวกันของงวดปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า)
จากผลประกอบการดังกล่าวทำให้กองทุนรวมไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีกา
รจ่ายเงินปันผลนั้น


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                     พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
      ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้