รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2563 13:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2563 เรื่องรายการเกี่ยวโยง (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2563 ประชุมเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัท  วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
("ACS Capital")  ระยะเวลาของสัญญา 3 เดือน
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")  ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  -  เป็นผู้ถือหุ้นของ 
AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.20
-  เป็นบริษัทในเครือของ AFS*
*บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")  - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS 
ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
        - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACS Capital  

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้:
บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("ACSS")  ประกอบธุรกิจ เร่งรัดหนี้สิน  - AEONTS 
เป็นผู้ถือหุ้น ACSS อยู่ร้อยละ 100


ลักษณะทั่วไปของรายการ:
1.  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") ได้ให้การสนับสนุน 
และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")
และได้ค่าสนับสนุนรายการในระยะเวลา 3 เดือน เป็นจำนวนไม่เกิน 169,125 บาท
2.  บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("ACSS") 
ได้ให้บริการในการติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส
แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการในระยะเวลา 3 เดือน
เป็นจำนวนไม่เกิน 3,950,000 บาท
?
มูลค่ารวมของรายการ:
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  มูลค่า(บาท)
AEONTS (3 เดือน)  169,125
ACSS (3 เดือน)  3,950,000
รวม  4,119,125

รวมมูลค่าของรายการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 4,119,125 บาท

บุคคลเกี่ยวโยงโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ  การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
ACS Capital  30,437,500 บาท/
3,043,750 หุ้น  นายคาซึมาซะ โอชิมา1  -  -
ACSS  148,000,000 บาท
14,800,000 หุ้น  นายมะซะโนะริ โคะซะคะ2
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์3  -
-  0.04%
-
หมายเหตุ: 1นายคาซึมาซะ โอชิมา ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2นายมะซะโนะริ โคะซะคะ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
และดำรงตำแหน่งกรรมการที่
ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ขนาดของรายการ:
รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 4.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
แต่เมื่อรวมรายการเกี่ยวโยงที่บริษัทฯ ได้อนุมัติในรอบ 6 เดือนมีดังนี้
  - เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 05/2563 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท 
อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากัด ("AFS")
ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุนแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อิออน
ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ทําสัญญา "Business Administration
Agreement" และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากัด ("AFS")
ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 115.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
?
  - เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 07/2563 ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุน 
และช่วย
บริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") 
เป็นจำนวนไม่เกิน 0.34 ล้านบาทและบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ACSS)
ให้การติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") เป็นจำนวนเงิน 6.1 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารายการรวม 6.44 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน 
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 125.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ
หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 31 พฤษภาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่า AEONTS และ ACSS มีการให้บริการด้านธุรกิจแก่ ACSC 
จำนวนมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.12 ล้านบาทนั้นมีความสมเหตุสมผล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้