รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2563 09:04:00
หัวข้อข่าว
การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
CRC
แหล่งข่าว
CRC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (COL)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท พีบีเอชดี จำกัด
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 19.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 19.00
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทน จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      : 
ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จผู้ทำคำเสนอซื้อจะเริ่มดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ
ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการกำหนด ในการนี้ บริษัทฯ
คาดว่ากระบวนการสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ COL จากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้