รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ย. 2563 19:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
TIW
แหล่งข่าว
TIW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : มงคล
นามสกุล                       : อัศวธรรมนันท์
วันที่ลาออก                     : 11 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : สมุห์บัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : สรรเสริญ
นามสกุล                       : ทองศักดิ์
วันที่ลาออก                     : 11 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : พรภัสสร
นามสกุล                       : ชัยภิญโญ
วันที่แต่งตั้ง                     : 11 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : พรภัสสร
นามสกุล                       : ชัยภิญโญ
วันที่แต่งตั้ง                     : 11 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้