รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ย. 2563 12:42:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
TSF
แหล่งข่าว
TSF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ส.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 ส.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ณ ห้องเทพลีลา บอลลูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค 
เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ตามที่บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 71 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,814 ราย นับหุ้นได้จำนวน 1,228,277,391 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน
6,908,046,505 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.7804 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จึงไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 30. ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 
ได้มีมติอนุมัติยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (Record Date)
และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในวันที่ 18 กันยายน 2563 (Record Date)
เพื่อที่จะนำวาระเข้ารวมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

สถานะ                       : ยกเลิก

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 13,816,093,010
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 13,816,093,010
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 13,816,093,010
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.02
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 18 ก.ย. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 17 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________


การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้