รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ย. 2563 17:24:00
หัวข้อข่าว
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/017/63

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ


    ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       
ครั้งที่    6/2563    เมื่อวันที่     3 กันยายน 2563    ได้มีมติดังต่อไปนี้

     ?  ต่อวาระ
        ? ประธานกรรมการตรวจสอบ    ?  กรรมการตรวจสอบ
          คือ    (1)  นายวัฒนา จันทรศร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    
               (2)  นางสาวประจิต หาวัตร คณะกรรมการตรวจสอบ    
      (3)  นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ คณะกรรมการตรวจสอบ    
   โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่    19 ตุลาคม 2563           
   
       แต่งตั้ง
        ?  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ?  กรรมการตรวจสอบ
          คือ          
         โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่          

         กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้
            -                 
                      
                  
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล      

    คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

     1.   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวัฒนา จันทรศร    วาระการดำรงตำแหน่ง   3   ปี
  2.   กรรมการตรวจสอบ         นางสาวประจิต หาวัตร  วาระการดำรงตำแหน่ง   3   ปี
       3.   กรรมการตรวจสอบ         นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์  วาระการดำรงตำแหน่ง   3   ปี
  
        เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    นางพัชรา สังขพันธ์ (จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)  
            นายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)  

    พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน   -    ท่านมาด้วย 
โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่  2
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ 
และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2552 ที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้ว
    
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

      1.    กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

     2.    ขอบเขต หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  ลงชื่อ     กรรมการ
     (นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้