รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2563 12:31:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ PERM-W1 (ครั้งที่ 5)
หลักทรัพย์
PERM
แหล่งข่าว
PERM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง (แก้ไข)                    : กำหนดการใช้สิทธิ (ครั้งที่ 5)
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 09 ก.ย. 2563
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PERM-W1
วันใช้สิทธิ (แก้ไข)                  : 30 ก.ย. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แก้ไข)        : วันที่ 15 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2563
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.80
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้