รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ย. 2563 07:20:00
หัวข้อข่าว
10 กันยายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ MGE ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
MGE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (MGE)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 10 ก.ย. 2563
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 11 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________