รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ย. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ เงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ และ การเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ Esso/SET/016/63

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกรรมการ เงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ และ 
การเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 มีมติที่สำคัญดังนี้

1.  อนุมัติการเลือกตั้งนายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ เป็นกรรมการแทน นางพัชรา สังขพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 
กันยายน พ.ศ. 2563

2.  อนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็น

"นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางราตรีมณี ภาษีผล, 
นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์, นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล, นายมาโนช   มั่นจิตจันทรา, นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ,
นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ ให้ นายอดิศักดิ์
แจ้งกมลกุลชัย, นางราตรีมณี ภาษีผล, นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์, นางสาวปาจรีย์     มีกังวาล,
นายมาโนช มั่นจิตจันทรา, นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

3.  อนุมัติการเลือก นายวัฒนา จันทรศร, นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์, และ นางสาวประจิต หาวัตร 
กลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง และ เลือกตั้งนายวัฒนา จันทรศร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.......................................................................
(นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้