รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2563 17:39:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP200902

                2 กันยายน 2563

เรื่อง  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ เลขที่ 9/9
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น
  บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.alt.co.th ตั้งแต่วันที่ 2
กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
สำหรับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับจริง จะดำเนินการส่งออกให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14
กันยายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                   ขอแสดงความนับถือ
                  (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
                   รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี    
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้