รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2563 08:39:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ PACE กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 ก.ย. 2563
เหตุผล                       :
บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ PACE กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ตามที่บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2562 
มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ 579 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(รายละเอียดตาม PDF File)
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 03 ก.ย. 2563
เหตุผล                       :
 - บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
______________________________________________________________________