รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2563 07:52:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MAX เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2563
หลักทรัพย์
MAX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX)
ทุนเดิม (บาท)                    : 29,850,292,824.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 29,850,292,824
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 55,819,038,465
ทุนใหม่ (บาท)                    : 85,669,331,289.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 85,669,331,289
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 8 : 15
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.01
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 17 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 21 ส.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________