รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2563 18:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
BH
แหล่งข่าว
BH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : Corporate Chief Financial Officer
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : เคนเนท บิสลี่ย์ เจอาร์
นามสกุล                       : เลิฟ
วันที่ลาออก                     : 17 ส.ค. 2562
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้อำนวยการด้านการเงินโรงพยาบาล
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : อรภรรณ
นามสกุล                       : บัวม่วง
วันที่ลาออก                     : 17 ส.ค. 2562
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้อำนวยการด้านการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : อรภรรณ
นามสกุล                       : บัวม่วง
วันที่แต่งตั้ง                     : 17 ส.ค. 2562
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้จัดการแผนกบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ศุภวรรณ
นามสกุล                       : สิรินันทวิทย์
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางลินดา ลีสหะปัญญา
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้