รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2563 12:58:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20 (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ ทท./จท.  226/2563
              วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เรื่อง   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
(กองทุนรวม) ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินประจำปี 2563
มีการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 12 เดือน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ของกองทุนรวมมีการลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 434.888 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากในงวดเดียวกันของปี 2562 จำนวน 573.177 ล้านบาท
สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ รายการ กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาทรัพย์สินในระยะ
เวลาเดียวกันของงวดปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า โดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
มีมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินที่ปรับปรุงแล้ว ตามเกณฑ์การประเมินวิธีการใหม่
(โดยนำสัญญาเช่าที่มีอยู่มาเป็นเงื่อนไขในการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สิน)  1,728 ล้านบาท ขณะที่
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประเมินราคาทรัพย์สิน
เท่ากับ 2,240 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินเดียวกัน
มูลค่าตลาดของราคาประเมินทรัพย์สินของกองทุนได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมาเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแ
พร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ที่ส่งผลอย่างต่อเนื่องต่อผลประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งได้แก่กิจการโรงแรม
โดยเริ่มมีผลกระทบในทางลบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งเกิดจากการลดงของมูลค่าทรัพย์จำนวน 434.883 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563  ซึ่งทำให้ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้