รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2563 08:57:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
หลักทรัพย์
NOK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 01 ก.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 02 ก.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 ก.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
NOK เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว 
และศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
______________________________________________________________________