รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2563 17:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนเลิกของบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ SCO 028/2563
              
วันที่ 31 สิงหาคม 2563


เรื่อง  แจ้งการจดทะเบียนเลิกของบริษัทย่อย
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทเมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด ("บริษัทย่อย")
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2563 ปัจจุบันบริษัทย่อยนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี ทั้งนี้
การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการดำเนินงานใดๆ ในบริษัทย่อยแห่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


            


  ขอแสดงความนับถือ
                                                 
                                                 
สุเมตตา จิตต์ศิริผล
                ( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
                      เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้