รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2563 17:22:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ WHART
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ WHART
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.0376
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.0241
วันที่มีผล                      : 03 ก.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________