รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ส.ค. 2563 18:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ IR020/2020
    27 สิงหาคม 2563

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 
ดังนี้
วันหยุดทำการสำนักงานใหญ่
-  วันหยุดเดิม วันพุธ, และวันเสาร์ - วันอาทิตย์
-  วันหยุดใหม่ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
วันหยุดทำการศูนย์การะจายสินค้า
-  วันหยุดเดิม วันพุธ และวันอาทิตย์
-  วันหยุดใหม่ วันอาทิตย์
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ


     (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
             รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้