รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ส.ค. 2563 17:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        โครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน                

เรื่อง                        : การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ส.ค. 2563
จำนวนหุ้นซื้อคืนที่จะจำหน่าย(หุ้น)              : 87,344,000
%หุ้นซื้อคืนที่จะจำหน่ายต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 1.69
วิธีการในการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน               : การเสนอขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่เริ่มต้น -                    : วันที่ 14 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 ก.ย. 2563
วันที่ครบกำหนดการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
หมายเหตุ                      : 0163/119
              28 สิงหาคม 2563

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  หนังสือแจ้งสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
  ตามที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2563 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 9/2020 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติที่จะไม่จำหน่ายหุ้นซื้อคืน จำนวน 87,344,000
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของหุ้นที่ชำระแล้วในตลาดหลักทรัพย์
และอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายทันที
  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจึงได้อนุมัติกำหนดระยะเวลา จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 14 - 18
กันยายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (FormTS-7)
พร้อมทั้งอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายทันทีหลังพ้นกำหนดร
ะยะเวลาดังกล่าว จำนวน 87,344,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน
               ขอแสดงความนับถือ
               (นางสมฤดี ชัยมงคล)            
            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้