รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ส.ค. 2563 12:33:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่คำถามและคำตอบในแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ในการรายงานข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
หลักทรัพย์
TIF1
แหล่งข่าว
TIF1
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กอ. 127/2563
            วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เรื่อง  การเผยแพร่คำถามและคำตอบในแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในการรายงานข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ 
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ("กองทุนรวม")
ได้นำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
พร้อมทั้งแนบแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบข้อมูลของกองทุนรวมและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นั้น
บริษัทจัดการขอเรียนว่า บริษัทจัดการได้รวบรวมคำถามและจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ พร้อมทั้งได้เผยแพร่คำถามและคำตอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
www.one-asset.com ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


      ขอแสดงความนับถือ
-นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร -
  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
 รองกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 02-659-8837, 8843 และ 8878
                      สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ 
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ("กองทุนรวม")

คำถามที่ 1  จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมามีผู้เช่าที่ยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ ถ้ามี 
มีผลกระทบต่อรายได้ประมาณเท่าไหร่
คำตอบ     ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน กองทุนรวมยังไม่มีผู้เช่าที่ขอยกเลิกสัญญาเช่า

คำถามที่ 2  ในปี 2020 มีผู้เช่าที่มีสัญญาระยะยาวเกิน 1 ปีกี่ % และปี 2021 
มีผู้เช่าที่เป็นสัญญาระยะยาวกี่ %
คำตอบ  สัญญาเช่าและสัญญาบริการมาตรฐานของกองทุนรวมมีระยะเวลา 3 ปี โดยข้อมูลปัจจุบันสำหรับปี 2020 
และปี 2021 มีผู้เช่าที่สัญญาเช่ามีระยะเวลาคงเหลือมากกว่า 1 ปี คิดเป็นประมาณ 63.11% และ 27.08%
ของพื้นที่เช่าทั้งหมดของกองทุนรวม ตามลำดับ

คำถามที่ 3  แฟลตอุตสาหกรรมบางกะดี ปัจจุบันมีผู้เช่าอยู่เต็มหรือไม่
คำตอบ  ณ ปัจจุบัน แฟลตอุตสาหกรรมบางกะดี มีบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
เป็นผู้เช่าซึ่งเช่าพื้นที่เต็มทั้งอาคาร
 
คำถามที่ 4  ปีนี้มีแผนซื้อทรัพย์สินเข้ากองทุนหรือไม่
คำตอบ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มได้ตามประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้