รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ส.ค. 2563 08:23:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KWG เริ่มซื้อขายวันที่ 31 สิงหาคม 2563
หลักทรัพย์
KWG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KWG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 13,170,534,700.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,317,053,470
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,790
ทุนใหม่ (บาท)                    : 13,170,592,600.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,317,059,260
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1.0207 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.93
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 03 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 07 ส.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 31 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________