รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ส.ค. 2563 17:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
หลักทรัพย์
WG
แหล่งข่าว
WG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป 
จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (WG)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 28 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 04 พ.ย. 2563
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 187.67
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 187.32862827
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 06 พ.ย. 2563
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้