รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2563 18:21:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งความคืบหน้าการใช้สิทธิของผู้เช่าทรัพย์สินตามสัญญา
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ทท./จท.  223/2563          วันที่ 26 สิงหาคม 2563


เรื่อง   การแจ้งความคืบหน้าการใช้สิทธิของผู้เช่าทรัพย์สินตามสัญญา

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง    1. จดหมายเลขที่ ทท./จท. 113/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง 
การใช้สิทธิตามสัญญาของผู้เช่าทรัพย์สิน
  2. จดหมายเลขที่ ทท./จท. 140/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
เรื่องการใช้สิทธิเพิ่มเติมตามสัญญาของผู้เช่าทรัพย์สิน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) ("กองทุนรวม")
ได้รับแจ้งข้อมูลจากบริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด ("เอสแอลเอช-ผู้เช่า")
ในฐานะผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ได้แก่ โครงการโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย
(SixSensesYao Noi) ตั้งอยู่บน เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ("โรงแรม")
เพื่อขอใช้สิทธิในการงดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมโดยให้มีผลสำ
หรับการชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม
2563 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลจะได้ประกาศนโยบายผ่อนปรนมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด 19) แต่ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ
จึงทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้นธุรกิจของโรงแรมจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์ในครั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ จึงยังคงถือว่าเหตุสุดวิสัย
ตามสัญญาเช่าโรงแรมยังมีอยู่

บริษัทจัดการได้หารือกับ และร่วมกับเอสแอลเอช-ผู้เช่า ภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย 
เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการเช่าโรงแรมและกองทุนรวม
โดยทางผู้เช่าเริ่มจะกลับมาเริ่มดำเนินกิจการโรงแรม บางส่วนตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา
ทั้งนี้เพื่อให้เอสแอลเอช-ผู้เช่า สามารถทำหน้าที่รักษาสภาพทรัพย์สินของกองทุน
และเป็นการรักษาบุคคลากรของโรงแรม
เพื่อเป็นการรักษาสภาพของโรงแรมให้พร้อมสำหรับการกลับมาดำเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด 19) มีการปรับตัวดีขึ้น และ
ทางการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้
และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของโรงแรม
โรงแรมได้เริ่มทำการตลาดกับนักท่องเที่ยวในประเทศซึ่งเดิมไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรม
ถึงแม้ว่าโรงแรมจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ดี
รายได้ของโรงแรมก็ยังต่ำกว่าสถานการณ์ปกติมาก
โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอาจเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการโรงแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาโรงแรมเท่านั้น
นอกจากนี้เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมยังคงมีผลใช้บังคับ
กองทุนรวมจึงยังไม่ได้รับค่าเช่าคงที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าโรงแรม ทั้งนี้
กองทุนรวมจะติดตามสถานการณ์ของเหตุสุดวิสัย และดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะต่อไป
              ขอแสดงความนับถือ

    พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
      ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้