รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2563 17:28:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  กำหนดให้วันศุกร์ที่  4 กันยายน 2563 
และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด (มหาชน) พิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้วันศุกร์ ที่ 4 
กันยายน  2563 เป็นวันหยุดตามประเพณีของบริษัท เพื่อชดเชยวันที่ 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้