รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2563 08:40:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของ STARK
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของ STARK
     
 ตามที่บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม 
(Backdoor Listing) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และมีบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) (MBKET) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดย STARK มีหน้าที่ดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อย
(Free Float) ที่ 4.4% ของทุนชำระแล้วให้เพิ่มเป็น 15% ของทุนชำระแล้ว
ตามแผนดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ STARK และ MBKET ร่วมกันจัดทำและเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และได้เผยแพร่แผนการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ลงทุนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยนั้น
  
เนื่องจาก Free Float เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนจำเป็นที่จะต้องดำรงคุณสมบัติดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเ
บียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จนถึงปัจจุบัน STARK ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไข Free Float
ได้ตามแผนและกรอบระยะเวลาที่เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำชับให้
STARK และคณะกรรมการของ STARK
เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนดโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของ STARK 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
______________________________________________________________________