รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2563 08:10:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ MFEC
หลักทรัพย์
SEC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
สำนักงานได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)
ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ MFEC
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ : TIS Inc.
แบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________